Quay lại   3D Vietnam Forum > Shopping Online > Marketing online1
Tn:
Mật Khẩu:


Advertisement

Partner Links

 
 
 
Điều Chỉnh Xếp Bi
Cũ 08-01-2013, 06:16 AM #1
thuocgiamoo
Banned
 
Tnh trạng: thuocgiamoo vẫn chưa c mặt trong diễn đn
Bi viết: 2,801
Ngy đăng k: 09-07-2012
Sở thch: Những ci g m bạn thch?
Tuổi: 30
Sell CC, sell CCV, sell CVV -->Y!M: cc_sell_no1

Dear ALL !
Hello seller cc,buyer cvv,shipper... all friends need to use CVV everyday

I'm new hacker good from VietNam.
Recently I had a few shops CVV and good quality cvv.I want to sell CVV
best for all friends.
I'm very happy if the support of everyone

And this is list price of cc:
USA
-- visa = 3$/cvv
-- master = 4$/cvv
-- Amex,discover = 5$/cvv
-- Fullz info = 40$/cc with good blance.
Update now: Sell cvv USA company hight blance 10$/cvv
United Kingdom (UK)
-- Visa,Master = 5/cvv
-- Amex,Discover = 7$/cvv
---Fullz info = 50$/cc with good blance.
CANADA (CA)
-- Visa,Master = 6$/CVV
-- Amex,Discover = 7$/CVV
AUSTRALIA (AUS)
-- Visa,Master = 8$/CVV
-- Amex,Discover = 10$/CVV
EU CVV(FRA,GER,ITA...)
--Visa,Master = 15$/CVV
--Amex,Discover = 17$/CVV
--EU cvv with DOB= 25$/CVVAnd some country cvv: Jaipan,Spain,Brazil,Sri Lanka,UAE,
AFGHANISTAN,Russia,Belgium,Finland,Norway,IRELAND .........
I can check without vbv cvv if you want..If you need CVV2, Contact me.Please Dont ask CC FREE,CC TEST(100% Private)
You want to test you must send money for me.
You Send money => I send cvv2 good,If cvv not good i can change for you other cvv.
All stuff will be checked before send and
I never sell same cc for more than one people
I only accept payment : LibertyReserve(LR),Weston money

CONTACT ME BY Y!M ID: cc_sell_no1
Email: cc_sell_no1@yahoo.com.vn
site : http://sellccno1.com
site : http://keygood.tk, http://sharekey.netii.net
Thanks so much!
Note: no scam,no spam .
 
Cũ 08-01-2013, 06:17 AM #2
chuyentuyendung216
Thnh Vin
chuyentuyendung216's Avatar
 
Tnh trạng: chuyentuyendung216 vẫn chưa c mặt trong diễn đn
Bi viết: 0
Ngy đăng k: 07-01-2013
Sở thch: Những ci g m bạn thch?
Tuổi: 23
Trch:
Nguyn văn bởi thuocgiamoo Xem bi viết
Dear ALL !
Hello seller cc,buyer cvv,shipper... all friends need to use CVV everyday

I'm new hacker good from VietNam.
Recently I had a few shops CVV and good quality cvv.I want to sell CVV
best for all friends.
I'm very happy if the support of everyone

And this is list price of cc:
USA
-- visa = 3$/cvv
-- master = 4$/cvv
-- Amex,discover = 5$/cvv
-- Fullz info = 40$/cc with good blance.
Update now: Sell cvv USA company hight blance 10$/cvv
United Kingdom (UK)
-- Visa,Master = 5/cvv
-- Amex,Discover = 7$/cvv
---Fullz info = 50$/cc with good blance.
CANADA (CA)
-- Visa,Master = 6$/CVV
-- Amex,Discover = 7$/CVV
AUSTRALIA (AUS)
-- Visa,Master = 8$/CVV
-- Amex,Discover = 10$/CVV
EU CVV(FRA,GER,ITA...)
--Visa,Master = 15$/CVV
--Amex,Discover = 17$/CVV
--EU cvv with DOB= 25$/CVVAnd some country cvv: Jaipan,Spain,Brazil,Sri Lanka,UAE,
AFGHANISTAN,Russia,Belgium,Finland,Norway,IRELAND .........
I can check without vbv cvv if you want..If you need CVV2, Contact me.Please Dont ask CC FREE,CC TEST(100% Private)
You want to test you must send money for me.
You Send money => I send cvv2 good,If cvv not good i can change for you other cvv.
All stuff will be checked before send and
I never sell same cc for more than one people
I only accept payment : LibertyReserve(LR),Weston money

CONTACT ME BY Y!M ID: cc_sell_no1
Email: cc_sell_no1@yahoo.com.vn
site : http://sellccno1.com
site : http://keygood.tk, http://sharekey.netii.net
Thanks so much!
Note: no scam,no spam .
Úp cho 1 ng*y m?i, Chúc các b?n th*nh công
 
Cũ 08-01-2013, 06:27 AM #3
vnglev@yahoo.com.vn
Thnh Vin
 
Tnh trạng: vnglev@yahoo.com.vn vẫn chưa c mặt trong diễn đn
Bi viết: 460
Ngy đăng k: 07-01-2013
Sở thch: Những ci g m bạn thch?
Tuổi: 23
Trch:
Nguyn văn bởi thuocgiamoo Xem bi viết
Dear ALL !
Hello seller cc,buyer cvv,shipper... all friends need to use CVV everyday

I'm new hacker good from VietNam.
Recently I had a few shops CVV and good quality cvv.I want to sell CVV
best for all friends.
I'm very happy if the support of everyone

And this is list price of cc:
USA
-- visa = 3$/cvv
-- master = 4$/cvv
-- Amex,discover = 5$/cvv
-- Fullz info = 40$/cc with good blance.
Update now: Sell cvv USA company hight blance 10$/cvv
United Kingdom (UK)
-- Visa,Master = 5/cvv
-- Amex,Discover = 7$/cvv
---Fullz info = 50$/cc with good blance.
CANADA (CA)
-- Visa,Master = 6$/CVV
-- Amex,Discover = 7$/CVV
AUSTRALIA (AUS)
-- Visa,Master = 8$/CVV
-- Amex,Discover = 10$/CVV
EU CVV(FRA,GER,ITA...)
--Visa,Master = 15$/CVV
--Amex,Discover = 17$/CVV
--EU cvv with DOB= 25$/CVVAnd some country cvv: Jaipan,Spain,Brazil,Sri Lanka,UAE,
AFGHANISTAN,Russia,Belgium,Finland,Norway,IRELAND .........
I can check without vbv cvv if you want..If you need CVV2, Contact me.Please Dont ask CC FREE,CC TEST(100% Private)
You want to test you must send money for me.
You Send money => I send cvv2 good,If cvv not good i can change for you other cvv.
All stuff will be checked before send and
I never sell same cc for more than one people
I only accept payment : LibertyReserve(LR),Weston money

CONTACT ME BY Y!M ID: cc_sell_no1
Email: cc_sell_no1@yahoo.com.vn
site : http://sellccno1.com
site : http://keygood.tk, http://sharekey.netii.net
Thanks so much!
Note: no scam,no spam .
up cho bác, lên tóp m?i ng*y............................................. ...............................!
b?ng hu?nh quang thông minh
bang thong minh
b?ng thông minh
b?ng hu?nh quang
bang huynh quang
b?ng hu?nh quang k*nh thu?ng
b?ng hu?nh quang da s?c
b?ng hu?nh quang thông minh
b?ng hu?nh quang thông minh
D?ch v? Marketing online
hoc tieng anh
tieng anh cap toc
Chuyên nh?n thi?t k?, l?p ráp, thi công, thanh lý phòng NET, GAME giá r?
S?a ch?a, ph?c h?i pin laptop ch?t lu?ng, giá r?
S?a pin laptop ch?t lu?ng, giá r?
S?a pin laptop ch?t lu?ng
S?a pin laptop
Mua bán máy t*nh
Mua bán máy t*nh Biên Hòa
B?o trì phòng net
C*i d?t máy t*nh t?i nh*
Thanh lý phòng nét giá cao
Thi?t k? phòng net, game giá r?
Thi công l?p ráp phòng net, game giá r?
cung c?p m?t ong
M?t ong
M?t ong t? nhiên
M?t ong r?ng t? nhiên
M?t ong r?ng
M?t ong r?ng th?t v* nguyên ch?t
M?t ong th?t
M?t ong nguyên ch?t
M?t ong r?ng nguyên ch?t giá r?
s?a ong chúa
s?a ong chúa tuoi
mua sua ong chua o dau
Ph?n hoa
Ph?n hoa m?t ong
bán m?t ong ? HCM
mua m?t ong th?t ? dâu
mua m?t ong th?t ? HCM
bán m?t ong th?t ? HCM
bán m?t ong th?t ? Biên Hòa
mua m?t ong ? Biên Hòa
bán m?t ong ? Biên Hòa
m?t ong u minh
cách l?y m?t ong
tác d?ng c?a m?t ong r?ng
công d?ng c?a m?t ong r?ng
cách du?ng da b?ng m?t ong
b?o qu?n m?t ong nhu th? n*o
m?t ong ngh?
th? n*o l* s?a ong chúa t?t
s?a ong chúa l* gì
cách s? d?ng v* b?o qu?n s?a ong chúa
dùng s?a ong chúa lúc n*o
tác d?ng c?a s?a ong chúa
M?t ong r?ng hay nuôi cung t?t nhu nhau
keo ong l* gì
tác d?ng c?a keo ong
l?i *ch t? ph?n hoa
m?t ong nguyên ch?t có l?ng du?ng
cách s? d?ng s?a ong chúa tuoi
m?t ong l* gì
nhu th? n*o l* m?t ong t?t
b*i thu?c m?t ong ngh? den
b*i thu?c m?t ong chanh
tang s?c d? kháng v?i m?t ong
U?ng m?t ong v?i nu?c chanh
tác d?ng c?a m?t ong d?i v?i ph? n? mang thai
m?t ong v* d?i s?ng
v? thu?c k? di?u t? m?t ong
m?o phân bi?t m?t ong th?t v* gi?
cai thu?c lá b?ng m?t ong
ch?ng b?nh ung thu v?i b?c h* v* m?t ong
tác d?ng t? bu?i v* m?t ong
M?t ong v* rau qu? giúp tr? lâu
cách ngâm ru?u thu?c v?i m?t ong
ch?a dau d? d*y tá tr*ng b?ng m?t ong
M?t ong v* b* d? có l?i cho s?c kh?e
ch?a ch?y máu cam v?i m?t ong
M?t ong ch?a v?t ong ch*ch
ch?a ch?ng ? chua hay nhói tim b?ng m?t ong
G?ch gi?m giá
G?ch giá r?
G?ch Tranh Th?m Cao C?p
Rèm c?a v?i g?m
Rèm c?a ch?ng n?ng
G?ch gi?m giá cho nh* th?u
G?ch lát n?n giá r?
G?ch men giá r?
rèm c?a gi?m giá
rèm c?a giá r?
rèm c?a cao c?p
gia công co kh*
gia công inox
gia công khuôn m?u
b?o du?ng máy móc
l?p d?t nh* xu?ng
thi?t b? công nghi?p
co kh* ch*nh xác
gia công inox
gia công co kh* ch*nh xác
l?p d?t mái vòm
v?t tu thi?t b? công nghi?p
s?a chua máy móc công nghi?p
x? lý khuôn m?u
l?p d?t du?ng ?ng
b?n áp l?c
mái vòm nh* xu?ng
thi?t b? v?t tu
b?o trì máy công nghi?p
cung c?p h?i s?n tuoi s?ng
cung c?p h?i s?n
h?i s?n
h?i s?n tuoi
h?i s?n tuoi s?ng
h?i s?n ngon
h?i s?n phan thi?t
h?i s?n phan rang
h?i s?n nha trang
h?i s?n khô
m?c khô
khô m?c
khô cá
cá khô
cá khô bi?n
nguyên li?u h?i s?n
nguyên li?u l*m th?c an gia súc
cung c?p nguyên li?u s?n xu?t th?c an gia súc
cung c?p nguyên li?u ch? bi?n th?c an gia súc
Auto Feeder Incense Machine
Incense Making Machine
Mixxing Incense powder machine
Spare part Incense machine
máy l*m nhang
máy l*m nhang ch?y nhông x*ch
máy l*m nhang th?y l?c
máy l*m nhang ch?y b?ng h?p s?
máy l*m nhang t? d?ng
th? gi?i apple
check serial iphone
check serial apple
ki?m tra ch*nh hãng macbook
ki?m tra ch*nh hãng apple
ki?m tra ch*nh hãng iphone
Ki?m tra s?n ph?m ch*nh hãng apple
cung c?p s?n ph?m apple
d?ch v? macbook
bán macbook cu
thu mua macbook cu
mua bán macbook
 
 

Điều Chỉnh
Xếp Bi

Quyền Hạn của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Lin kết - Quảng co (Lin hệ)


Mi giờ hiện tại l: GMT +7. Thời gian hiện tại l: 06:49 AM.


3D Vietnam Forum
Inspire by the Nature - Created by the Master
Designed by Jackie Huang
Established on: 30 November 2005
Powered by vBulletin
Copyright ©2005 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.